Dalam perkembangan islam wanita-wanita perkasa banyak yang berjasa dalam membantu Rasulullah saw,mereka menjadi pembangkit semangat rasulullah saw dalam menyampaikan dakwah,mereka menjadi pejuang-pejuang islam tanpa melalaikan tanggung jawab sebagai seorang wanita dan mereka tidak pernah meminta kesamaan hak dalam hidup,tapi mereka bisa menjadi wanita perkasa,yang di hormati oleh kaumnya dan di seganioleh musuhnya (kaffir)karena keteguhan hati mereka dalam mempertahankan agama mereka Islam.
Namun apa yang kita dapatkan pada wanita-wanita di zaman sekarang yang katanya zaman modern (emansipasi)banyak wanita-wanita sekarang yang berani menantang hukum-hukum yang telah di tetapkan oleh Allah swt dan Rasulnya ,seperti menolak polygami,meminta warisan yang sama bagian dengan laki-laki,dan  banyak lagi yang terjadi pada wanita-wanita di zaman sekarang.
Berikut adalah beberapa wanita-wanita perkasa dalam islam:

Wanita yang pertama kali yang menyusui Rasulullah saw Sayyidah Tsuwaibah,yang meninggal dunia pada tahun ke-7 hijriah.Dia menyusui beliau sebagaimana  susu untuk anaklaki-lakinya Masruh.Bersama Nabi saw ,Tsuwaibah juga menyusui paman beliau ,Hamzah bin Abdul muthalib ,sehingga dia merupakan paman beliau sekligus saudara sesusuan.

Ummu Ammar Sumaiyah binti Khubbath,yang meninggal dunia  pada tahun ke-7 hijriah .Dia menyatakan Islam secara sembunyi-sembunyi bersama suami dan anak lakik-lakinya.Kemudian merekaberhijrah   dengan keislaman mereka sedang mereka tidak memiliki  seorang pun yang akan melindungi mereka.Dimana mereka akan di siksa oleh kaum quraisy  dengan memakaikan baju besi kemudian mendidihkan mereka  di bawah terik matahari ,Kemudian Abu jahal datang  dan menancapkan ke dada sumaiyah dengan tombaak yang di tangannya ,sehingga manusia  terkutuk inilah yang membunuhnya ,dan dia menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam Islam

Shafiyah binti Abdul muthalib yang meninggal dunia pada tahu ke-20 hijriah,bibi Nabi saw Ketika dia pergiuntuk memerangi  musuh beliua dari madinah ,beliau menempatkan istri-istri beliau di benteng  Haan bin Tsabith.Dan pada perang uhud berkecambuk,Syafiah berjalan  menaiki bukit bersama mereka ,dan pada mereka terdapat Hasan.Kemudian ada seorang yahudiyang datang ke  benteng untuk memata-matai .Syafiah berkata pada Hasan "Turun dan bunuh dia"Hasanpun berkata padanya "semoga Allah memberikan ampunan kepadamu,wahai putri Abdul muthalib ada apa dedngan orang itu?Kemudian syafiah sendiri  yang turun dari benteng  dan langsung memukul orang yahudi dengan kayu balok sehingga mati.dan dialah wanita muslimah pertama yang membunuh seorang laki[laki dari kaum musrikin.

Asma binti Abu bakar Ash-shiddiq yang meninggal dunia pada tahun 73 hijriah,Dia termasuk kaum muhajirin dan muhajirat yang terakhir kalimeninggal dunia Di  beri gelar fida'iyah pertama.karena ketika Rasulullah saw dan Abu Bakar hijrah dari Mekkah ke madinah ,serta di usir oleh kaum quraisy,hingga keduanya bersembunnyi di sebuah gua ,Sayyidah Asma'lah yang mengirimkan makanan  kepada keduanya dengan mempertaruhkan dirinya sendiri untuk  menghadapi keadaan yang sangat berbahaya.Dia sendiri  beranimenempuh jarak yang cukup jauh,dari mekkah ke gua tanpa gentar sedikitpun terhadap hal-hal yang mungkinterjai jika apa yang dia lakukan samapai terbongkar.

Khadijah binti Khuwailid,yang lahirpada tahun sebelum hijriah,dan meninggldunia pada tahun 3 hijriah.dia adalah istri Rasulullah saw ummul mukminin.Istri pertama Nabi saw .Kahidijah ini mempunyai umur  lebih tua 15 tahun dari pada umur Nabi saw.Dan ketika Nabi di utus  oleh Allah swt beliau langsung mengajaknya memeluk islamdan dia wanita pertam kali  mempercayai dan beriman  kepada risalah beliau Bersamanya beliau  mengerjakan salat di mekkah secafa sembunyi-sembunyihingga dakwah di lakukan terang-terangan.

Sayidah Fatimah binti Al-Khatthab ra dia memiliki peran yang sangat besar dalam keislaman umar Bin Khatthab ra.

Afra' binti Ubaid bin tsa'labah ra wanita yang memiliki 7 anak laki-laki yang ketujuh-tujuhnya gugur sebagai syuhada di medan perang (perang badr).

Laila binti Al-Khathim dia adalah saudara  perempuan Qais bin Al-Khathim seorang penyair dia termasuk dari kaum anshar  dari kabilah aus.ketika Nabi berhijrah  ke madina dari mekkah dialah wanita pertama yang di bai'at oleh Rasulullah saw yang bersamanya dua orang anak  perempuannya  serta dua orang anak  perempuan dari  dua anak perempuannyadenan demikian Nabi membai'at dua orang anak perempuannya  dan dua orang cucunya.

Fatimah binti  Asad bin hisyam ummu  Ali bin Abi Thalib Dia tumbuh di tengah-tengah masa jahiliah dan memeljk islam  sepeninggal suaminya,Abu Thalib.dan menjalankan keislamannya  dengan sebaik-baiknya.Rasulullah saw biasa mengunjunginya  beliau dan menginab  di rumahnya. dia hijriah  ke madinah dan memimggal disana.Dan Nabi mengafaninya dengan baju beliau,lalu berbaring di kuburnya.dia di makamkan  di kuburan Al-Baqi.Dialah wanita Hasyimiyah pertama yang  melahirkan  seorang khalifah  yaitu Ali bin Abu Thalib.

Syumaiyah binti Khabath ummu Ammar bin Yasir.Dia adalah hamba sahaya Abu Hudzhaifah bin Mughirah.Dia termasuk  orang yang mendapatkan siksaan  agar meninggalkan agama yang dianutnya,tetapi dia tidak pernah mau kembali  ke agama yang dulu.Pernah suatu ketika  Abu jahal  berjalan melewatinya ketika dia  tengah di siksa di tanah yang panas  diMekkah ,lalu Abu jahal menikamnya dengan tombaknya  sehingga meninggal dunia.dan dialah wanita syahid pertama dalam islam.Rasulullah saw pernah berjalan  melewati Ammar ,ibunya dan ayahnya yang sedang di siksa maka Rasulullah saw berkata pada mereka "sabarlah wahai keluarga yasir,karena sesungguhnya  tempat tinggalkalian adalah  syurga".Dan ketika Abu jahal terbunuh  pada waktu perang uhud  Nabi berkata pda Ammar bin yasir"Allah telah membunuh pembunuh ibumu"

Dan masih banyak wanita-wanita perkasa dalam perkembangan islam di dunia ini,mereka-mereka tidak pernah meminta kepada nabi untuk merubah hukum Allah yang sudah di gariskan dalam Al-Quran dan mereka tidak pernah meminta pamrih.semoga di zaman sekarang ada wanita-wanita yang perkasa lagi.amin

0 comments:

Post a Comment

 
Islam.com © 2010-2017. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top